ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས།

ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ། ༡

མཛད་པ་པོ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག ༡༥༠༧–༡༥༦༦

བརྗོད་བྱ། མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ཟབ་ཁྲིད།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00338

དེབ་ཨང་།  T-J001

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༢༠ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༡༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།

ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ། ༢

མཛད་པ་པོ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག ༡༥༠༧–༡༥༦༦

བརྗོད་བྱ། མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ཟབ་ཁྲིད།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00337

དེབ་ཨང་།  T-J002

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༢༠ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༡༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།

མཛད་པ་པོ།  རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།  ༡༢༩༧-༡༣༧༡

བརྗོད་བྱ།   རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉམས་ལེན།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 0003

དེབ་ཨང་།  J-t-001

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༡ ཟླ།  ༡༢ ཚེས།  ༢༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།

གཞན་སྟོང་སྙིང་པོ།

མཛད་པ་པོ། ཏཱར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༤-༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 0001

དེབ་ཨང་།  J-t-001

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༡ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༡༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།