འབྲོ་ལུགས།

དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད།

བཀའ་སྡུད་པ་པོ།  རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ།

བརྗོད་བྱ།  འཛམ་གླིང་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གཞག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00004

དེབ་ཨང་།  Ka-J057

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༧ ཟླ། ༡ ཚེས། ༡༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།

དུས་འཁོར་སྦྱོར་དྲུག་འཁྲུལ་འཁོར་སྡོམ་འགྲེལ།

མཛད་པ་པོ།  ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༤-༡༩༠༤

བརྗོད་བྱ།  སྦྱོར་དྲུག་འཁྲུལ་འཁོར།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00294

དེབ་ཨང་།  Ka-J055

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༧ ཟླ། ༡ ཚེས། ༡༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།

དུས་འཁོར་སྦྱོར་དྲུག་སྒོམ་རིམ།

མཛད་པ་པོ།  ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༤-༡༩༠༤

བརྗོད་བྱ།  དུས་འཁོར་རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00293

དེབ་ཨང་།  Ka-J055

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།

སྦྱོར་དྲུག་སྔོན་འགྲོ་རབ་གསལ་སྒྲོན་མེ།

མཛད་པ་པོ།  ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༤-༡༩༠༤

བརྗོད་བྱ།  སྦྱོར་དྲུག་སྔོན་འགྲོ

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00292

དེབ་ཨང་།  Ka-J054

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༥

ཕབ་ལེན་གནོངས།