དགོན་སྡེ།

བ་ཡན་དགོན་གསར།

རྩོམ་པ་པོ། ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་རྒྱལ།

བརྗོད་བྱ། བ་ཡན་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00341

དེབ་ཨང་། nl-001

མ་ཕྱི། དེབ་གཟུགས།

ལོ་ཟླ་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF

ལུང་སྐྱ་དགོན་པའི་གདན་རབས།

རྩོམ་པ་པོ།  བཙུན་པ་དགེ་ལེགས།

བརྗོད་བྱ།   དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།

དེབ་ཨང་།  ༢༢༨

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༥ ཟླ།  ༡ ཚེས།  ༡༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།