འབྲོ་ལུགས།

སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༥-༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00284

དེབ་ཨང་།  Ka-J049

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༣༡

ཕབ་ལེན་གནོངས།

ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༥-༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00283

དེབ་ཨང་།  Ka-J048

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༣༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།

ཟབ་ལམ་རྣམ་བཤད་ཟུང་འཇུག་རབ་གསལ

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༥-༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00282

དེབ་ཨང་།  Ka-J047

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༢༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།

མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་ལྷན་ཐབས།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༥-༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00281

དེབ་ཨང་།  Ka-J046

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༡༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།