ཆོས་ལུགས་དཔྱད་བརྗོད།

ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་འོད་སྣང་།

རྩོམ་པ་པོ།  འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པ།

བརྗོད་བྱ། གཞུང་པོད་ལྔ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00260

དེབ་ཨང་།  p-j004

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ།  ༣ ཚེས། ༡

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།

ནང་ཚན་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།

ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཚོགས་ཆུང་། ༢༠༡༤

བརྗོད་བྱ།   ནང་བསྟན་ཚན་རིག་རྣམ་བཞག

དེབ་ཨང་།  ༢༢༥

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  ཀུན་བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༡༠ ཚེས།  ༡༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།

ནང་ཚན་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།

ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཚོགས་ཆུང་། ༢༠༡༤

བརྗོད་བྱ།   ནང་བསྟན་ཚན་རིག་རྣམ་བཞག

དེབ་ཨང་།  ༢༢༤

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  ཀུན་བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༡༠ ཚེས།  ༡༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།

རྩོད་ཡིག་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད།

མཛད་པ་པོ།  རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག  ལྷོ་བ་ཐུགས་རྗེ་དཔལ།

བརྗོད་བྱ།   ཆོས་འཁོར་དང་གཤེགས་སྙིང་སྐོར།

དེབ་ཨང་།  ༢༠༣

མ་ཕྱི།  འཕྲུལ་ཕབ་དཔེ་ཆ་སྣ་རིང་གསར་བ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡༢ ཚེས།  ༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།