དུས་འཁོར་སྦྱོར་དྲུག་སྒོམ་རིམ།

མཛད་པ་པོ།  ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༤-༡༩༠༤

བརྗོད་བྱ།  དུས་འཁོར་རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00293

དེབ་ཨང་།  Ka-J055

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།