ཇོ་ནང་པ།

དྲུག་མཆོད་བགྲོ་གླེང་།

ཀུན་མཁྱེན་དྲུག་མཆོད་ཆེན་མོ་སྟེ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་མཆོད་ཉིན། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཁ་བའི་མི་སྣའི་ལེ་ཚན་གྱི་གཙོ་སྐྱོང་བ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་དང་ལྷན་དུ། བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་གྱི་སྐོར་ནས་བགྲོ་གླེང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བྱས་ཡོད

 

ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་ཐར།

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་ཐར།

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཇོ་བཟང་།

ན་མོ་གུ་རུ་ཀ་ཡ་རཏ་བྷཿ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ། སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོ་ཆོས་རྗེ་མཚུངས་མེད་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།།  ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དུས་ཀུན་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་དཔལ། ། པདྨོའི་ཚལ་ལ་དམ་ཆོས་དགའ་སྟོན་འགྱེད། ། སྐལ་ལྡན་རྐང་དྲུག་ཚོགས་ཀུན་སྨིན་མཛད་པ། ། ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས་ལ་འདུད། ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་གྲགས་ལོ་ཙྪ་པཎྜི་ཏ། ། ཕྱོགས་རྒྱལ་འབྲི་གུང་ཞིང་སྟོན་ཉ་དབོན་པ། ། ཐང་སྟོན་སྨན་ཆུ་རིན་ཚུལ་གྷ་རུང་བ། ། ཕུན་ཚོགས་བློ་གྲོས་བསོད་ནམས་བཟང་ལ་འདུད། ། དད་ལྡན་རྐང་དྲུག་སྙན་པའི་གླུས་བསྐུལ་ནས། ། དམ་ཆོས་སྦྲང་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྐུ་དྲིན་ཅན། ། འདྲེན་མཆོག་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔ་ཡི། །
རྩོམ་འཕྲོ་ཀློགས། »