འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།


རིག་མཛོད་དྲ་བར་འབྲེལ་བ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས།  གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་དང་ཨང་གྲངས་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནོངས་དང་།   ང་ཚོས་གུས་འདུད་བཅས་ནམ་ཡང་དགའ་བསུ་ཞུ་ངེས་ཡིན་ལ།   མཁྱེན་ཡངས་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས།   སྣ་མང་རྩོམ་རིགས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་དང་།    དེ་བས་ཀྱང་བོད་དང་བོད་ཡིག་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས།  བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས།  ཡུལ་སྲོལ་གོམ་གཤིས།   དམངས་ཁྲོད་སྒྲུང་གཏམ་དང་གཏམ་དཔེ།  ཐ་ན་གླུ་གཞས་སོགས་མདོར་ན་བོད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའམ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་འོས་པའི་རིགས་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ལས་མེད་ན་ཡང་། རྩིས་འཁོར་དུ་གཏགས་ནས་ང་ཚོར་ཞལ་འདེབས་སུ་གནང་ཐུབ་ན། ང་ཚོས་ལག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཡིག་གཏགས་པའི་མཚན་དང་བཅས་དུས་ལྟར་དྲ་ངོས་དང་། འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཕབ་རྒྱུའི་

གནས་ཡུལ།   ཨ་མེ་རི་ཁ།
ཁ་བྱང་།
ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།
1889  Fiddlestick Lane
Charlottesville, VA  22903  USA

འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ས།   མཁན་པོ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 434-293-7739

སི་ཁེབ། Rigpe.dorjee

དྲ་ཕྲིན་ཁ་བྱང་། rigdor77@gmail.com