དུག་སྲིན་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས།

རྩོམ་པ་པོ།  སྨན་སྤྲུལ་དགེ་གྲགས།

བརྗོད་བྱ།   དུག་སྲིན་འགོས་ནད་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས།

དེབ་ཨང་། ༡༣༣

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༢ ཟླ།  ༡༡ ཚེས།  ༢༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།